Kontakt
Fyzioterapie LOGOFYZ
Mgr. Ivana Braunerová
Trávnická 2240/24, 796 01 Prostějov
E-mail: logofyz@seznam.cz www.logofyz.cz
Telefon:+420 603 818 845Personální zastoupení
Fyzioterapeut:
Mgr. Ivana Braunerová

Asistent:
Petra Hamplová


Kde nás najdeteJak se k nám objednat:
Telefon: +420 603 818 845
E-mail: logofyz@seznam.cz


Ordinační hodiny:
Dle domluvy

Design by Habro

Orofaciální terapie


CÍLOVÁ KLIENTELA
Terapie nabízí pomoc rodičům dětí nekojených, předčasně narozených, dětí s vrozeným postižením, s poruchou příjmu potravy a jiným neuromotorickým postižením. Péče je zaměřena také na klienty dospělé a seniory, u nichž došlo k poruchám v orofaciální oblasti v průběhu života, ať už poúrazově či vlivem nemoci - neurologická postižení, vrozené i získané deficity orofaciální oblasti, poruchy příjmu potravy na senzomotorickém podkladě, myofunkční poruchy, kombinovaná postižení, narušení komunikační schopnosti, centrální mozkové příhody, úrazy, čelistní operace a další související obtíže.

TECHNIKY
Terapie orální pozice, Bobath koncept, Myofunkční terapie, Měkké a mobilizační techniky, Bazální a orofaciální stimulace, reflexní terapie, TUI-NA čínská komplementární terapie, psychomotorická cvičení, elektroakupunktura a jiné.

Myofunkční orofaciální terapie
Myofunkční poruchy označují potíže spočívající v nerovnováze orofaciálního svalstva. Jedná se o nesprávné pohybové vzorce, které vznikají vlivem nesprávných návyků. Mezi příčiny mohou patřit časté záněty horních cest dýchacích, alergie, adenoidní vegetace, zkrácená podjazyková uzdička či přetrvávající zlozvyky (dumlání palce či dudlíku, nevhodné stravovací návyky či dlouhodobé užívání kojenecké láhve). Mezi nejčastější symptomy patří zvýšený slinotok, nesprávný způsob dýchání, obtíže ve stravování dětí, nesprávný vývoj čelistí a nejrůznější odchylky v artikulaci. Terapie se zaměřuje na odstranění těchto problémů formou správné stimulace dýchání, sání, žvýkání, polykání a pohyblivosti orofaciálního svalstva. Terapie probíhá individuální formou.

Terapie orální pozice
Tento terapeutický směr vychází ze znalostí neurologického vývoje získaných v rámci NDT Bobath konceptu a tyto znalosti jsou využity při navrhování logopedických pomůcek využívajících taktilní a proprioceptivní stimulaci. Geniálním způsobem se povedlo propojit znalosti z logopedie s přístupem fyzioterapeutickým a vytvořit do detailu propracovanou metodiku použití těchto pomůcek včetně podrobných informací pro diagnostiku. Klienti se pomocí přesně daných instrukcí učí nejprve facilitovat pohyb čelistí, jazykem nebo rty pomocí speciálních pomůcek, poté se daný pohyb učí bez pomůcky a nakonec se učí jak tuto dovednost využít při řeči či při příjmu potravy. Terapie orální pozice propojuje prvky logopedické s náhledy fyzioterapeutickými. Je velice přínosná pro klienty s dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, autismem, klienty po traumatu mozku, klienty s degenerativním onemocněním a dalšími neurologickými diagnózami. Zaměřuje se na úpravu tonu v obličeji a ústech. Učí jedince správně umístit a použít čelist, rty i jazyk a upravit senzitivitu obličeje a úst. Věnuje se nácviku správného sání, polykání, později žvýkání a rozvoji svalstva mluvidel. Nabízí speciální cvičební postupy pro klienty, kteří neprofitují z klasické logopedické terapie využívající vizuální a auditivní klíč („Podívej se na mě, poslouchej a řekni to jako já.“) a kteří nejsou schopni využít specifickou instrukci k produkci požadovaného řečového zvuku („Zavři rty a řekni „m“. „). Terapie umožňuje klientům s dysartrií, dyspraxií a myofunkčními poruchami facilitovat pohyb prostřednictvím stimulace dostupných smyslových vjemů. Tyto postupy lze velmi úspěšně použít i při terapii dětí, kterým nepomáhá klasická logopedická péče, např. potíže s výslovností hlásek „r“, „s“.... Nabízí spoustu speciálních cvičebních pomůcek a propojuje tak obor logopedie s fyzioterapií. Klienti pomocí přesně daných instrukcí nacvičují nejprve pohyb čelistí, jazykem nebo rty s využitím speciálních pomůcek. Poté daný pohyb provádí bez pomůcky a nakonec se učí jak tuto dovednost využít při řeči či při příjmu potravy. Pomůcky lze využít pro terapii s klienty s dysartrií, dyspraxií a myofunkčními poruchami, které pomáhají facilitovat pohyb prostřednictvím stimulace taktilního a proprioceptivního senzorického systému.

Specifikace terapie:
• ovlivnění hluboké stabilizace páteře
• stimulace fyziologických pohybových vzorů (fyziologie postury a respirace)
• stimulace senzorických funkcí
• myofunkční terapie, terapie orální pozice
• rozvoj síly, rozsahu, koordinace a funkce orofaciálního svalstva
• taktilní, orální, olfaktorická, vestibulární stimulace
• termická stimulace
• masáže faciálních a intraorálních svalů včetně masáže jazyka
• facilitační techniky, měkké a mobilizační techniky
• stabilizace čelisti, rtů a jazyka
• cílené procvičování orálních struktur
• pasivní a aktivní pohyby svalovinou
• elektroakupunktura


PŘEHLED NABÍZENÉ INTERVENCE
Orofaciální terapie:
1.Cíleně procvičuje svalstvo obličeje a dutiny ústní
2.Rozvíjí základní funkce – sání, žvýkání, polykání
3.Normalizuje slinotok
4.Zlepšuje povědomí vlastního těla a mluvidel
5.Aktivuje sílu, rovnováhu a koordinaci svalů, nutných k řečové produkci
6.Mění svalové stereotypy a svalové napětí


Diagnostika a terapie:
1. Respiračních funkcí - reedukace fyziologických pohybových vzorů, popř. kompenzace
2. Archaických funkcí - sání, žvýkání, polykání
3. Fonačních (tvorba hlasu) a artikulačních funkcí (pohyby mluvidel při tvorbě hlásek) - na podkladě motorické dysfunkce orofaciálního svalstva
4. Orálních schopností – orální senzitivity, pohybových vzorů, svalového tonu a stability hlavy, čelisti, rtů a jazyka
5. Symbolických funkcí - fatických, gnostických a praktických, které jsou výsledkem vyšší nervové činnosti
Funkce fatické- schopnost mluvit, číst, psát, počítat a myslet v abstraktních pojmech včetně sémantiky (významu slov)
Funkce gnostické - výsledkem vyšší syntézy smyslového vnímání. Umožňují rozpoznávat předměty zrakem, sluchem a hmatem
Funkce praktické - schopnost vykonávat složitější účelové pohyby


Specifikace technik:
• stimulace fyziologických pohybových vzorů
• stimulace senzorických funkcí
• myofunkční terapie, terapie orální pozice
• rozvoj síly, rozsahu, koordinace a funkce orofaciálního svalstva
• taktilní, orální, olfaktorická, vestibulární stimulace
• termická stimulace
• masáže faciálních a intraorálních svalů včetně masáže jazyka
• facilitační techniky, měkké a mobilizační techniky
• stabilizace čelisti, rtů a jazyka
• cílené procvičování orálních struktur
• elektroakupunktura


Cíl terapie
• eliminace či zmírnění níže uvedených charakteristických znaků, které osobu s narušením motorického vývoje provází:
• potíže s příjmem potravy (sání, žvýkání, polykání)
• hypersalivace
• komunikační obtíže na základě motorického postižení mluvidel vedou k omezení sociálního kontaktu a následné stagnaci vlastní socializace
• vázne rozvoj poznávacích procesů
• omezení v oblasti stimulace (klient odkázán na přísun podnětů druhou osobou)
• omezené možnosti v navazování nových kontaktů
• snížená aktivační úroveň vede k omezené možnosti získávání nových zkušenosti, pocitu ohrožení, nejistoty, pasivitě a závislosti na dospělé osobě